Privacyverklaring “Informatieveiligheid” Stad Tongeren

De stad Tongeren is sterk begaan met de veiligheid en privacy van de door hun gebruikte informatie van en voor hun burgers, cliënten en medewerkers in het kader van haar wettelijke opdrachten en bestuurlijke dienstverlening. De stad Tongeren is zich bewust van de geldende wetgeving en reguleringen, zoals de richtlijnen van de Privacycommissie, betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van inwoners en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - 27 april 2016). De stad Tongeren erkent het belang van deze regulering en streeft er dan ook naar om de persoonsgegevens en privacy van haar burgers, cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen niet geautoriseerde handelingen. Om deze bescherming te waarborgen heeft de stad Tongeren reeds een aantal maatregelen getroffen. à Aanstelling van een veiligheidsconsulent/DPO De taken van de veiligheidsconsulent zijn wettelijk vastgelegd en bestaan uit het opstellen van het risicoprofiel van de stad Tongeren, het implementeren en beheren van het informatieveiligheidsbeleid, het controleren van de processen en procedures en de naleving hiervan. De veiligheidsconsulent rapporteert zijn voortgang en adviezen aan de Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de implementatie van het informatieveiligheidsmeerjarenplan en de nakoming ervan door de medewerkers. Als bepaalde beslissingen van de stad afwijken van het advies van de veiligheidsconsulent zullen ze schriftelijk gemotiveerd en meegedeeld worden. De stad Tongeren heeft in deze context aan Cipal, Bell Telephonelaan 2d, 2440 Geel, opdracht gegeven om een audit te doen, het risicoprofiel van de stad Tongeren te bepalen en een informatieveiligheidsplan op te maken. Dit is gebeurd bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 mei 2015. De stad Tongeren heeft inmiddels het informatieveiligheidsplan, opgemaakt door Cipal, goedgekeurd en een externe veiligheidsconsulent aangesteld met de opdracht de stad Tongeren verder te adviseren. Het betreft: Goossens Marc—Cipal (C-Smart), Bell Telephonelaan 2d, 2440 Geel. Dit is gebeurd bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 februari 2016. à Opstellen van een informatieveiligheidsmeerjarenplan (hierna veiligheidsplan genoemd, termijn 2016 en volgende en externe veiligheidsconsulent Het veiligheidsplan bevat een rudimentaire planning om de informatieveiligheid controlemaatregelen te implementeren door de stad Tongeren. De stad Tongeren baseert zich hierbij op de controlemaatregelen van de internationaal erkende “ISO27002-standaard” en de “richtsnoeren mbt de informatiebeveiliging van persoonsgegevens” van de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy- en informatieveiligheidsverklaring maakt deel uit van het algehele beveiligingsbeleid van de stad Tongeren. Het einddoel is het garanderen van de “vertrouwelijkheid”, de “integriteit” en de “beschikbaarheid” van de persoonsgegevens van de burgers, cliënten en medewerkers van de stad Tongeren. De bestuurders – politieke verantwoordelijken - zullen bij de uitbouw van dit informatieveiligheidsbeleid steunen op de deontologische code voor mandatarissen. Voor de uitvoering van deze doelstelling steunt de stad Tongeren op een hoge mate van vertrouwen binnen haar werking en de relatie met haar medewerkers. Dit vertrouwen is ingebouwd in de deontologische code, het arbeidsreglement en andere personeelsreglementen van de stad Tongeren. De stad Tongeren belooft hierbij om, de komende jaren, de nodige middelen vrij te maken om het veiligheidsplan te implementeren. Ter ondersteuning van het beveiligingsbeleid van de informatie van en voor haar burgers, cliënten en medewerkers heeft de stad Tongeren een verwerkings-/dataregister opgesteld, waarin al haar informatieverwerkingen worden beschreven. Dit register geldt als verwerkingskader voor alle huidige en toekomstige verwerkingen. Dit register staat ter beschikking van de hogere overheden en zal eveneens ondersteunend gebruikt worden bij vragen van medewerkers, cliënten en burgers. Ten dienste van haar burgers, cliënten en medewerkers heeft de stad Tongeren een incidenten- en meldingsomgeving opgezet. Via dit medium kan elke burger, cliënt en medewerker vragen stellen omtrent de bescherming van zijn/haar informatie alsook kan dit medium gebruikt worden om incidenten omtrent de privacy te melden. Binnen haar organisatie heeft de stad Tongeren een incidentenregister uitgewerkt waar al de gemelde punten worden opgevolgd en beheerd. Medium: elektronisch adres via e-mail: privacy.incidenten@stadtongeren.be

Deze privacyverklaring is goedgekeurd en ondertekend door het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren, vertegenwoordigd door Patrick Dewael, Burgemeester en Luc Houbrechts, Algemeen Directeur. Tongeren, 18 mei 2018

COOKIEBELEID

Informatie over ons gebruik van Cookies
 
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 
 
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.
 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.
 
Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kunt u ons contacteren.
 
​WAT IS EEN COOKIE?
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. ​
 
SOORTEN COOKIES
Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
  • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.vreg.be ). ​
  • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). ​
  • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. ​
  • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn. ​
  • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies. ​ 

UW TOESTEMMING
Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen.
U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zult u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.
Als u op elk moment uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. ​

UW BROWSERINSTELLINGEN VERANDEREN
Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.
Cookie instellingen in Internet Explorer 
Cookie instellingen in Firefox 
Cookie instellingen in Chrome 
Cookie instellingen in Safari